Ochrana osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato pravidla ochrany dat (dále jen „pravidla“) obchodní společnosti CE Online Systems s.r.o., se sídlem Praha 10 - Hostivař, Sodomkova 1579/5, PSČ 10200, IČ: 242 09 813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17856 (dále jen „poskytovatel“) upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti ochrany dat související se smlouvou o poskytování služeb „Snackhost“ (dále jen „služba“ a „smlouva o poskytování služeb“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“).

1.2. Pravidla tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Pojmy použité v pravidlech mají stejný význam jako shodné pojmy použité ve smlouvě o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

 

2. OCHRANA UKLÁDANÝCH A PŘENÁŠENÝCH DAT

2.1. Poskytovatel nemá přístup k obsahu neveřejných dat uživatele uložených v rámci cloud serverové služby na server poskytovatele. Poskytovatel tato neveřejná data uživatele uložená v rámci cloud serverové služby nekontroluje. Pracovníci uživatelské podpory poskytovatele nemají přístup k fyzickým serverům využívaným poskytovatelem k poskytování cloud serverové služby.

2.2. Poskytovatel přístup k obsahu dat uživatele uložených v rámci cloud hostingové služby na server poskytovatele. Poskytovatel neprovádí preventivní kontrolu obsahu neveřejných dat uživatele uložených v rámci cloud hostingové služby. Poskytovatel se zavazuje zachovávat důvěrnost takto uložených dat uživatele.

2.3. Poskytovatel neukládá uživatelská hesla či osobní SSH klíče.

2.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je povinen uchovávat po dobu šesti (6) měsíců provozní a lokalizační údaje související se službou, a to ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES. Provozní a lokalizační údaje jsou poskytovatelem poskytovány výhradně orgánům veřejné moci, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

3.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována obecně závaznými právními předpisy.

3.2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, datum narození, telefonní číslo, IP adresy uživatele a další osobní údaje, které uživatel vloží do uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.3 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.

3.4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů smluvními registrátory poskytovatele, a to pro účely jejich vedení v centrálních registrech doménových jmen a pro účely jejich zpřístupnění prostřednictvím internetu v centrálních registrech doménových jmen od okamžiku registrace doménového jména. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů certifikačními autoritami. Uživatel souhlasí s předáváním osobních údajů do zahraniční smluvním registrátorům poskytovatele či certifikačním autoritám. Osobní údaje uživatele jinak nebudou předávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů uživatele však může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

3.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.7. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 3.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a může požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

3.8. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB

4.1. V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele (z popudu uživatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených uživatelem v rámci služby. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že uživatel v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí smluvních vztahů mezi nimi i smlouva o zpracování osobních údajů obsažená v tomto článku (čl. 4) pravidel.

4.2. Osobním údajem se pro účely smlouvy o poskytování služeb rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly uživatelem či jinou osobou uloženy na server v rámci služby (dále společně jen jako „osobní údaje třetích osob“).

4.3. Touto smlouvou uživatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů třetích osob.

4.4. Uživatel je povinen zpracovávat osobní údaje třetích osob v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Uživatel se zavazuje zajistit souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů v rámci služby. Uživatel bere na vědomí, že jestliže poskytovatel zjistí, že uživatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů.

4.5. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu uživatele předávat osobní údaje třetích osob jiným osobám.

4.6 Ke zpracování osobních údajů třetích osob bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele, maximálně však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.7. Poskytovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům třetích osob, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů třetích osob.

4.8. Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji třetích osob o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.

 

5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

5.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu uživatele.

5.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

V Praze dne 1/1/2016, 

CE Online Systems s.r.o.

 

Přejít na začátek