Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti VSHosting s.r.o. se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29746
pro poskytování služby „Snackhost“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29746 (dále jen „poskytovatel“) a jinými fyzickými osobami a právnickými osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele (dále jen „webová stránka“), a to konkrétně:
   1. ze smluv ohledně poskytování cloud hostingových služeb uživateli spočívajících v pronájmu (virtuálního) prostoru na hardware (serveru) a správě tohoto hardware (serveru), v základní správě počítačových programů umístěných na tomto hardware (serveru), v připojení tohoto hardware (serveru) do sítě Internet za účelem provozu webových stránek či webové aplikace uživatele (dále společně jen jako „internetová stránka“) a v možnosti využívat elektronickou poštu, a to včetně souvisejících volitelných služeb (dále jen „cloud hostingové služby“);
   2. ze smluv ohledně poskytování cloud serverových služeb uživateli spočívajících v pronájmu virtuálního(ích) serveru(ů), tedy zejména v pronájmu hardwarových prostředků a v zajištění připojení těchto hardwarových prostředků do sítě Internet, kdy se vlastnosti takového virtuálního serveru odvíjejí od nastavení provedených uživatelem, a to včetně souvisejících volitelných služeb (dále jen „cloud serverové služby“);
   3. ze smluv ohledně poskytování služeb souvisejících s doménovými jmény (čl. 8);
   4. ze smluv ohledně zprostředkování SSL certifikátů poskytovatelem (čl. 9).
    (dále společně jen jako „smlouva o poskytování služeb“). Nevyplývá-li s okolností jinak, cloud hostingové služby a cloud serverové služby jsou společně dále uváděny jen jako „služby“ či „služba“.
  2. Nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb tvoří pravidla ochrany údajů (dále jen „pravidla ochrany údajů“). Ustanovení obchodních podmínek jsou pak nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb, včetně pravidel ochrany údajů a obchodních podmínek, jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
  3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek ze strany uživatele pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 17.4 obchodních podmínek.
 2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Registraci provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko (dále jen „žádost o registraci“).
  2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené uživatelem v žádosti o registraci informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu.
  3. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní umístěného na internetové adrese www.snackhost.com. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména objednávat služby, provádět správu svých údajů, stanoveným způsobem spravovat služby (prostřednictvím administračního systému) (dále jen „uživatelský účet“).
  4. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje o osobě uživatele uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
  5. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.
  6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
  7. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Jednotlivé služby nabízené poskytovatelem jsou specifikovány na webové stránce (a v rámci uživatelského účtu uživatele), a to včetně uvedení výše odměny poskytovatele za poskytování jednotlivých služeb. Výše odměny poskytovatele je uvedena včetně všech daní a poplatků.
  2. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel zvolením služby a jejích charakteristik a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko (dále jen „objednávka“).
  4. Před zasláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  5. Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
  6. Skutečnost, že došlo k doručení objednávky poskytovateli, poskytovatel uživateli bez zbytečného odkladu potvrdí, a to na adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu uživatele (dále jen „adresa uživatele“). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.7 obchodních podmínek.
  7. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu uživatele akceptaci objednávky nebo uživateli objednanou službu zpřístupní (dále společně jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
  8. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s plněním smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v těch případech, kdy je uživatel spotřebitelem. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, která bude poskytovatelem splněna před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, a to zejména právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ohledně služeb související s doménovými jmény (čl. 8) a ohledně zprostředkování SSL certifikátů (čl. 9).
  9. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.
  10. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
 4. CLOUD HOSTINGOVÉ SLUŽBY – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
  1. Internetové stránky umístěné uživatelem v rámci cloud hostingové služby jsou provozovány uživatelem (na odpovědnost uživatele). Poskytovatel je oprávněn třetí osoby a orgány veřejné moci informovat o tom, kdo je provozovatelem internetové stránky.
  2. Internetové stránky umístěné uživatelem v rámci cloud hostingové služby nesmí být zaměřeny na poskytování multimediálního obsahu či k ukládání multimediálních dat.
  3. Některé charakteristiky cloud hostingové služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit. Uživatel bere na vědomí, že zejména v případě, kdy jsou internetové stránky uživatele provozovány na jeho doméně, je k zajištění provozu těchto internetových stránek nutná součinnost uživatele.
  4. Objem dat přenesených a uložených uživatelem v rámci cloud hostingové služby je monitorován a může být omezen. V případě, že uživatel překročí obvyklý objem přenesených či uložených dat v rámci služby, může poskytovatel omezit rozsah poskytované služby.
  5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení cloud hostingové služby provedená uživatelem.
  6. Velikost prostoru na pevném disku (HDD) využívaného uživatelem u cloud hostingové služby je omezen celkovým počtem uložených souborů v rámci cloud hostingové služby ve výši 10.000 či celkovým objemem dat uloženým v rámci cloud hostingové služby o velikosti 10 GB (Gigabyte). V případě, že by měl uživatel zájem o zvýšení maximálního celkového objemu dat uložených v rámci cloud hostingové služby, může k tomu dojít na základě žádosti zaslané uživatelem poskytovateli. V takovém případě poskytovatel také zkontroluje plnění povinnosti uživatele dle čl. 4.2 obchodních podmínek.
 5. CLOUD SERVEROVÉ SLUŽBY – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
  1. V rámci uživatelského účtu si uživatel může nastavit a měnit charakteristiky cloud serverové služby (vlastnosti virtuálního serveru), konkrétně se jedná o nastavení/určení:
   1. počtu, rozsahu anebo kapacity hardwarových prostředků, které má uživatel zájem v rámci cloud serverové služby využívat (mít pronajato), a to nastavení počtu procesorů (CPU), rozsahu využívané operační paměti (RAM) a velikosti prostoru na pevném disku (HDD) (dále společně jen jako „hardwarové prostředky“);
   2. objemu datových přenosů směřujících z pronajatých hardwarových prostředků do sítě Internet (dál jen „datové přenosy“), jež má uživatel zájem v rámci cloud serverové služby využít;
   3. počítačových programů, které chce uživatel na pronajatých hardwarových prostředích užít.
  2. Minimum hardwarových prostředků, které musí uživatel v rámci cloud serverové služby v konkrétním okamžiku využívat (pro provoz virtuálního serveru) a maximum hardwarových prostředků a datových přenosů, které může uživatel v rámci cloud serverové služby v konkrétním okamžiku využívat, je uvedeno na webové stránce a v rámci uživatelského účtu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy má zájem provést změnu charakteristiky cloud serverové služby směřující k využívání více hardwarových prostředků, nemusí být požadované hardwarové prostředky k dispozici.
  3. Je-li tak uživatelem nastaveno v uživatelském účtu, poskytne poskytovatel uživateli smlouvou o poskytování služeb oprávnění k výkonu práva užít počítačový program společnosti Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Spojené státy americké (dále jen „společnost Microsoft“) specifikovaný uživatelem v rámci uživatelského účtu (dále jen „software“), přičemž uživatel se smlouvou o poskytování služeb za poskytnutí podlicence k software zavazuje platit poskytovateli odměnu ve výši stanovené v ceníku poskytovatele. Další práva a povinnosti stran ohledně užití software uživatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, licenčními podmínkami stanovenými společností Microsoft nazvanými „End User License Terms“ a zvláštním smluvním ujednáním mezi poskytovatelem a uživatelem (dále společně jen „licenční podmínky Microsoft“). Licenční podmínky Microsoft tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást obchodních podmínek. Užití ostatních počítačových programů (jiných než software), nabízených v rámci služby, uživatelem, se řídí zvláštními smluvními ujednáními mezi uživatelem a nositelem práv k těmto počítačovým programům.
  4. Objem datových přenosů ze serveru do sítě internet, jež může uživatel v kalendářním měsíci využít, je určen tzv. datovým kontem uživatele. V rámci datového konta může uživatel v kalendářním měsíci realizovat datové přenosy ze serveru do sítě internet maximálně o objemu uvedeném v ceníku poskytovatele, přičemž v případě, že k započetí využívání datových přenosů uživatelem dojde v průběhu kalendářního měsíce, může být objem datových přenosů ze serveru do sítě internet v takovém kalendářním měsíci určen poměrně podle počtů dní zbývajících do konce takového kalendářního měsíce (dále jen „datové konto“). Odměnu poskytovatele za datové přenosy ze serveru do sítě internet nad rámec datového konta upravuje čl. 11.3 obchodních podmínek.
  5. Celková dostupnost cloud serverové služby činí 99,5 % měsíčně, přičemž dostupností cloud serverové služby se pro účely obchodních podmínek rozumí, že cloud serverové služby nejsou ve stavu poruchy (čl. 6.4).
  6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že výkon pevného disku (HDD) v rámci cloud-serverové služby, včetně počtu vstupně výstupných operací (IOPS) takového pevného disku, se může po dobu využívání cloud serverové služby průběžně měnit.
  7. Je-li poskytování cloud serverové služby v určitém měsíci v důsledku poruchy v poskytování cloud serverové služby zaviněné poskytovatelem přerušeno na celkovou dobu trvající déle, než kolik činí rozdíl mezi celkovou dobou trvání měsíce a procentem z této doby stanoveným v čl. 5.5 obchodních podmínek jako celková měsíční dostupnost cloud serverové služby, náleží uživateli za každou započatou hodinu trvání poruchy v poskytování cloud serverové služby náhradní kredit. Náhradní kredit náležející uživateli za každou započatou hodinu trvání poruchy v poskytování cloud serverové služby podle předchozí věty a činí 5% z průměrné měsíční výše odměny zaplacené uživatelem poskytovateli za období od uzavření smlouvy o poskytování služeb do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, kdy došlo ke vzniku práva na poskytnutí náhradního kreditu. Náhradní kredit bude uživateli poskytnut na základě písemné žádosti zaslané uživatelem poskytovateli elektronickou poštou s tím, že v takové žádosti musí uživatel specifikovat, kdy došlo k poruše (poruchám) cloud serverové služby zakládající právo na poskytnutí náhradního kreditu.
  8. Uživatel bere na vědomí, že není-li s poskytovatelem smluveno jinak, neprovádí poskytovatel zálohování dat uložených v rámci cloud serverové služby uživatelem. Umístění dat uživatelem na hardwarové prostředky v rámci cloud serverové služby se tak děje zcela na vlastní riziko a vlastní odpovědnost uživatele.
  9. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení (charakteristiky) cloud serverové služby provedené uživatelem v uživatelském účtu.
  10. Uživatel nesmí při využívání cloud serverové služby:
   1. měnit MAC adresu síťových rozhraní, přičemž uživatel smí používat pouze jemu přidělenou IP adresu;
   2. provozovat DHCP server;
   3. jakkoli zasahovat do činnosti hypervizoru spravujícího virtuální servery, zejména pokoušet se o změnu omezení cloud serverové služby (jemu přidělených systémových prostředků) nebo se pokoušet tato omezení (limity) překračovat;
   4. počínat si tak, že by došlo k porušování licenčních podmínek u počítačových programů provozovaných na (virtuálním) serveru, včetně licenčních podmínek operačního systému;
   5. odinstalovat paravirtualizované ovladače z předinstalovaného operačního systému
   6. nemít v rámci služby nainstalované paravirtualizované ovladače.
 6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ OHLEDNĚ POSKYTOVÁNÍ CLOUD HOSTINGOVÝCH SLUŽEB A CLOUD SERVEROVÝCH SLUŽEB
  1. V souvislosti s poskytováním služby provádí poskytovatel dohled a poskytuje uživateli technickou podporu. V přiměřeném rozsahu poskytuje poskytovatel uživateli také uživatelskou podporu ohledně technického nastavení služby. V případě nefunkčnosti služby poskytuje poskytovatel uživateli podporu v rámci uživatelského účtu, a to prostřednictvím tzv. ticketingového systému. Poskytovatel neposkytuje technickou podporu k operačním systémům ani dalším počítačovým programům, které uživatel provozuje.
  2. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade počítačových programů (dále jen „odstávka služby“). Odstávka služby bude ve většině případů prováděna průměrně v rozsahu dvě (2) hodiny měsíčně s tím, že v případě, kdy poskytovatel nevyužije svého práva na odstávku služby v tomto rozsahu v konkrétním měsíci (v konkrétních měsících), může o tuto nevyčerpanou dobu prodloužit odstávku služby v následujících měsících (pro případ potřeby časově náročnějších opatření).
  3. V případě plánované odstávky služby oznámí poskytovatel tuto odstávku předem uživateli tak, že zašle zprávu uživateli elektronickou poštou na adresu uživatele. Pokud to charakter odstávky služby dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služby v době nižšího využívání služby (o víkendech, v nočních hodinách, o svátcích).
  4. Při poskytováním služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb. V případě poruchy v poskytování služby se poskytovatel zavazuje vyvinout nezbytné úsilí k odstranění poruchy služby. Za poruchu služby se považuje taková porucha, která způsobí přerušení dostupnosti služby nebo takovou změnu parametrů služby, která se projeví prokazatelným znehodnocením služby. Za poruchu služby není považováno omezení či přerušení služby, ke kterému došlo také v důsledku jednání uživatele či jiné osoby, které uživatel umožnil ke službě přístup, či ke kterému došlo v důsledku neodborného nebo neoprávněného zacházení uživatele či jiné osoby, které uživatel umožnil ke službě přístup. Za poruchu služby není považováno ani dočasné přerušení či omezení služby způsobené důsledkem závad na zařízeních dodavatelů telekomunikačního spojení, důsledkem závad na zařízeních dodavatelů elektrické energie a omezení nebo přerušení služby zapříčiněné DNS (denial of service) útokem či jiným útokem třetí osoby na server. Za poruchu služby není považována odstávka služby (dále jen „porucha služby“).
  5. V případě, že k přerušení v poskytování služby došlo z důvodů na straně uživatele, zavazuje se uživatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění tohoto přerušení. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním přerušení v poskytování služby poskytovatel.
  6. Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
 7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ OHLEDNĚ VYUŽÍVÁNÍ CLOUD HOSTINGOVÝCH SLUŽEB A CLOUD SERVEROVÝCH SLUŽEB
  1. Uživatel je oprávněn umožnit užití služby také třetím osobám. Uživatel se zavazuje zajistit, že třetí osoba, které uživatel umožnil užití služby, bude při využívání služby dodržovat povinnosti uživatele vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb a z obecně závazných právních předpisů, přičemž za porušení těchto povinností odpovídá uživatel poskytovateli, jako by je porušil sám. V případě, že tato třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se uživatel tuto škodu poskytovateli nahradit.
  2. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání těchto služeb další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.
  3. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými či dobrými mravy na území, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
   1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, např. neoprávněně zpřístupňované počítačové programy (včetně počítačových her), nástroje neoprávněně modifikující počítačové programy (tzv. cracky) atp.;
   2. porušuje právní normy upravující nakládání s pornografickými materiály;
   3. porušuje právní normy v oblasti regulace loterií a jiných podobných her (včetně reklamy v této oblasti);
   4. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
  4. V případě, že je obecně závaznými právními předpisy stanoveno, že obsah internetových stránek nesmí být zpřístupňován určitému okruhu osob (kupříkladu mladistvým), je uživatel povinen provést všechna opatření směřující k tomu, aby těmto obecně závazným právním předpisům bylo vyhověno.
  5. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení ani službu využívat pro jiné odesílání nevyžádané elektronické pošty (spam) či jiné hromadné odesílání elektronické pošty.
  6. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing).
  7. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele).
  8. Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.
  9. Uživatel nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Uživatel nesmí službu využívat tím způsobem, který by mohl vést k přetížení internetu nebo datové sítě poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek těchto sítí.
  10. V případě, že aplikace uživatele, kterou provozuje uživatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu) a uživatel je na tuto vadu poskytovatelem upozorněn, je uživatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit, a to nejdéle do 24 hodin od doručení oznámení. Není-li uživatel schopen v této lhůtě odstranit vadu, je povinen odstranit celou aplikaci obsahující vadu. Nedojde-li ze strany uživatele k nápravě, je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby uživateli, a to až do doby odstranění vady. V případě, že aplikace uživatele, kterou provozuje uživatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu), která způsobuje přetížení serveru poskytovatele nebo jinou abnormalitu v chodu serveru poskytovatele, je poskytovatel oprávněn ihned pozastavit poskytování služby uživateli, a to až do doby odstranění této vady.
  11. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem v rámci služby. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele učiněné v rámci služby (např. porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě) a že poskytovatel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené uživatelem či jinými osobami v souvislosti se službou, dozví-li se o jejich protiprávnosti.
  12. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.
  13. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
  14. V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním uživatele jakákoliv škoda (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je uživatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.
 8. REGISTRACE, PRODLOUŽENÍ REGISTRACE, ZMĚNA REGISTRÁTORA A TECHNICKÁ SPRÁVA DOMÉNOVÝCH JMEN
  1. Zprostředkování registrace doménových jmen prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele, zprostředkování prodloužení registrace doménového jména, převod správy doménových jmen na smluvního registrátora poskytovatele (změnu registrátora) a technickou správu doménových jmen (společně dále jen jako „doménové služby“) provádí poskytovatel v závislosti na pokynech uživatele zadávaných uživatelem z uživatelského účtu (dále jen „pokyn k registraci“). Smluvním registrátorem poskytovatele je subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem ke konkrétnímu centrálnímu registru doménových jmen a zadávat požadavky změn záznamů vedených v centrálním registru doménových jmen. Jakoukoliv změnu v centrálním registru doménových jmen je možné provést pouze prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že osobou, která je oprávněna provádět změny v centrálních registrech doménových jmen, je pouze smluvní registrátor poskytovatele.
  2. Poskytovatel nemusí být technickým správcem doménových jmen spravovaných smluvním registrátorem poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost a nastavení jmenných serverů uživatele či třetích osob či za chybné technické nastavení provedené uživatelem.
  3. Poskytovatel zajistí registraci, prodloužení registrace a provoz doménového jména v souladu s pokyny k registraci zadanými uživatelem z uživatelského účtu, a to za předpokladu, že provedení registrace, prodloužení registrace či provozu doménového jména nebrání potíže na straně uživatele nebo na straně třetích osob. Doménové služby zajišťuje poskytovatel vždy po uhrazení odměny poskytovatele za tyto služby uživatelem.
  4. Poskytovatel zajišťuje zprostředkování registrace doménových jmen podle pořadí, ve kterém mu byly doručeny jednotlivé pokyny k registraci. Pro řádné využívaní doménových služeb či pro jiné řádné nakládání s doménovými jmény je uživatel povinen se řídit pravidly pro registraci doménových jmen.
  5. Práva a povinnosti spojené s držením doménového jména uživatelem se řídí smluvním ujednáním mezi smluvním registrátorem poskytovatele a uživatelem. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění těchto práv či povinností vyplývajících z právního vztahu mezi smluvním registrátorem poskytovatele a uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla stanovená smluvním registrátorem poskytovatele ohledně registrace a držení doménového jména. Uživatel bere na vědomí, že informace ohledně doby registrace doménového jména (včetně expirace této registrace) a to, zdali byl uskutečněn převod správy doménového jména na smluvního registrátora, je uživatel povinen sledovat samostatně a že poskytovatel nenese za tyto skutečnosti odpovědnost. Uživatel tímto zmocňuje poskytovatele k vyslovení souhlasu s podmínkami registrace a provozu doménových jmen stanovenými jednotlivými smluvními registrátory poskytovatele.
  6. Uživatel bere na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo porušovat obecně závazné právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti, autorských práv apod. Držitel podáním žádosti o registraci potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a obecně závazné právní předpisy porušovat.
  7. Uživatel bere na vědomí, že může být učiněno více žádostí na registraci stejně nebo podobně znějícího doménového jména různými osobami u různých registrátorů. V případě, že některý z registrátorů provedl registraci pro jinou osobu dříve než poskytovatel pro uživatele, není možné provést registraci doménového jména pro uživatele, a to bez ohledu na okamžik podání žádosti o registraci. V takovém případě nemá poskytovatel povinnost registraci doménového jména provést.
  8. Uživatel je povinen při využívání doménových služeb uvádět všechny své údaje nezbytné k poskytnutí doménových služeb pravdivě, úplně a přesně.
 9. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SSL CERTIFIKÁTŮ
  1. Na základě pokynu uživatele (dále jen „pokyn ke zprostředkování“) zprostředkuje poskytovatel pro uživatele, a to i za úplatu, vydání SSL certifikátu třetí osobou (certifikační autoritou), a to případně i prostřednictvím třetích osob (dalších zprostředkovatelů). Práva a povinnosti mezi uživatelem a třetí osobou (certifikační autoritou) ohledně vydání a provozu SSL certifikátu upravuje zvláštní smlouva mezi nimi.
  2. Uživatel tímto zmocňuje poskytovatele k uzavření smlouvy mezi uživatelem a certifikační autoritou či jinou osobou ohledně vydání SSL certifikátu uživateli, zejména uživatel zmocňuje poskytovatele k uzavření smlouvy:
   1. s neziskovou organizací Internet Security Research Group (ISRG), se sídlem 60 York Street, San Francisco, CA 94110, ohledně certikátu od certifikační autority „Let’s Encrypt“, přičemž tento certifikát je možné uživatelem provozovat pouze v rámci cloud hostingových služeb;
   2. se společností EnVers Group SIA, se sídlem: Liesmas 4-24, Riga, Lotyšsko, LV1058, číslo společnosti LV41503048391, včetně odsouhlasení obchodních podmínek této společnosti v zastoupení uživatele (www.gogetssl.com/terms-and-conditions).
  3. Není-li smluveno výslovně jinak, bude SSL certifikát třetí osobou (certifikační autoritou) vydán uživateli na dobu jednoho (1) roku.
  4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je zprostředkovatelem vydání SSL certifikátu a nenese tak mimo jiné odpovědnost za bezpečnost vydaného SSL certifikátu či za případné zneužití SSL klíče třetí osobou.
 10. KREDIT
  1. Odměna poskytovatele dle smlouvy o poskytování služeb je uživatelem vždy hrazena ve formě předplatného (dále jen jako „kredit“), přičemž aktuální zůstatek předplatného je dále uváděn jako „výše kreditu“.
  2. Uživatel může kredit hradit:
   1. převodem na účet poskytovatele;
   2. prostřednictvím platební karty;
   3. prostřednictvím platebního systému „PayPal“ provozovaného společností PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.
  3. Informace k platbě převodem na účet včetně čísla účtu poskytovatele a variabilního symbolu platby obdrží uživatel v pokynech k platbě, které se zobrazují v rámci uživatelského účtu uživatele či je poskytovatel zašle na adresu uživatele. Uživatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.
  4. Poskytovatel je plátcem DPH. V případě, že má být v souladu s obecně závaznými právními předpisy k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň (dále jen „DPH“), bude kredit uživatele navýšen vždy pouze o částku poníženou o DPH.
  5. K čerpání jakýchkoliv služeb uživatelem může dojít až poté, kdy je kredit uhrazen. Možnost čerpání jakýchkoliv služeb může být poskytovatelem odloženo, až do okamžiku, kdy je částka kreditu skutečně připsána na účet poskytovatele. V případě, že je kredit hrazen prostřednictvím platební karty a částka nebude fakticky připsána na účet poskytovatele, je uživatel povinen kredit uhradit neprodleně (k čemuž může být poskytovatelem vyzván), nejpozději však do sedmi (7) dnů od objednání kreditu prostřednictvím platební karty v rámci uživatelského účtu. V případě, že k uhrazení kreditu uživatelem podle předchozí věty nedojde, bude kredit, který nebyl zaplacen, uživateli odečten a poskytovatel je oprávněn smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Tímto není dotčen nárok poskytovatele na jeho odměnu vzniklou na základě smlouvy o poskytování služeb (čl. 11).
  6. Minimální výši kreditu se rozumí:
   1. u cloud hostingové služby částka rovnající se odměně poskytovatele za zajištění cloud hostingové služby (dle nastavení provedeného uživatelem v uživatelském účtu) po dobu jednoho (1) dne;
   2. u cloud serverové služby rozumí částka rovnající se odměně poskytovatele za zajištění cloud serverové služby (dle nastavení provedeného uživatelem v uživatelském účtu) po dobu jednoho (1) dne;
   3. u služeb souvisejících s doménovými jmény částka rovnající se odměně poskytovatele za zajištění prodloužení registrace domén(y) (dle nastavení provedeného uživatelem v uživatelském účtu) v době, kdy má dojít k prodloužení této registrace poskytovatelem;
   4. u služeb zprostředkování SSL certifikátů poskytovatelem částka rovnající se odměně poskytovatele za zajištění prodloužení vydaného certifikátu či zajištění vydání nového certifikátu (dle nastavení provedeného uživatelem v uživatelském účtu) v době, kdy má dojít k poskytnutí této služby poskytovatelem.
  7. Práva a povinnosti stran související s minimální výší kreditu a důsledky v případě nedostatečné výše kreditu upravuje čl. 12 obchodních podmínek.
  8. Po skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb vrátí poskytovatel zbývající kredit uživateli, a to do třiceti (30) dnů od skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb.
 11. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Za poskytování služby náleží poskytovateli odměna stanovená v ceníku poskytovatele účinnému ke dni poskytování služby, a to v závislosti na nastavení charakteristik služby provedeného uživatelem v uživatelském prostředí (v závislosti na rozsahu čerpání služby). Odměna poskytovatele je odečítána z kreditu uživatele, a to za podmínek níže uvedených.
  2. Odměna poskytovatele za služby je placena vždy za kalendářní den, a to v denní výši stanovené v ceníku poskytovatele. Právo na odměnu za služby vzniká poskytovateli vždy v 00:01 hodin kalendářního dne, za který je odměna placena. V případě, že k započetí využívání služby dojde v průběhu kalendářního dne, náleží poskytovateli za tento kalendářní den odměna stanovená poměrně (podle počtu hodin zbývající do konce kalendářního dne). V případě, že k ukončení využívání služby dojde v průběhu kalendářního dne, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny poskytovatele za služby za tento kalendářní den (poskytovateli náleží plná odměna za služby za tento kalendářní den). Pro účely tohoto článku je rozhodující středoevropský čas.
  3. Za zajištění datových přenosů nad rámec datového konta (nad rámec maximálního objemu datových přenosů dle datového konta) náleží poskytovateli odměna ve výši stanovené v ceníku poskytovatele, jež je určena v závislosti na objemu datových přenosů – počtu GB (gigabyte) realizovaných uživatelem nad rámec datového konta. Odměna poskytovatele za datové přenosy v rámci datového konta uživatele (za dobití datového konta) je stanovena v ceníku poskytovatele, přičemž může být nižší, než odměna za datové přenosy nad rámec datového konta.
  4. Odměna poskytovatele za poskytnutí podlicence k software je placena vždy za kalendářní měsíc, a to v měsíční výši stanovené v ceníku poskytovatele. Nárok na odměnu za poskytnutí podlicence k software za kalendářní měsíc vzniká poskytovateli vždy 00:01 hodin prvního kalendářního dne měsíce, za který je odměna placena. V případě, že k započetí či k ukončení využívání software uživatelem dojde v průběhu kalendářního měsíce, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny poskytovatele za poskytnutí podlicence k software za tento kalendářní měsíc (poskytovateli náleží plná měsíční odměna za poskytnutí podlicence k software za tento kalendářní měsíc). Pro účely tohoto článku je rozhodující středoevropský čas. Tímto článkem není dotčeno ustanovení čl. 11.5 obchodních podmínek.
  5. Odměna poskytovatele za poskytnutí podlicence k software nazvanému „Microsoft Windows 2008 Server Datacenter“ (dále jen „Microsoft Windows 2008 Server Datacenter“), je placena vždy za kalendářní den, a to v denní výši stanovené v ceníku poskytovatele. Právo na odměnu za poskytnutí podlicence k Microsoft Windows 2008 Server Datacenter za kalendářní den vzniká poskytovateli vždy 00:01 hodin kalendářního dne, za který je odměna placena. V případě, že k započetí či k ukončení využívání Microsoft Windows 2008 Server Datacenter uživatelem dojde v průběhu kalendářního dne, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny poskytovatele za poskytnutí podlicence k Microsoft Windows 2008 Server Datacenter za tento kalendářní den (poskytovateli náleží plná denní odměna za poskytnutí podlicence k Microsoft Windows 2008 Server Datacenter za tento kalendářní den). Pro účely tohoto článku je rozhodující středoevropský čas.
  6. Za doménové služby náleží poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni pokynu k registraci. Společně s odměnou poskytovatele podle tohoto článku je uživatel povinen poskytovateli uhradit náklady spojené s doménovými službami, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni vzniku těchto nákladů na straně poskytovatele.
  7. Za zprostředkování SSL certifikátu náleží poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni pokynu ke zprostředkování. Společně s odměnou poskytovatele podle tohoto článku je uživatel povinen poskytovateli uhradit náklady spojené se zprostředkováním SSL certifikátu, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni vzniku těchto nákladů na straně poskytovatele.
  8. Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel v elektronické podobě na adresu uživatele či ho uživateli zpřístupní v uživatelském účtu, a to vždy až poté, kdy je částka kreditu skutečně připsána na účet poskytovatele.
  9. Případné slevy z odměny za služby poskytnuté poskytovatelem uživateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat.
  10. 11.10.V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby uživatele, má uživatel právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí uživatele na adresu uživatele.
 12. MINIMÁLNÍ VÝŠE KREDITU A DŮSLEDKY NEDOSTATEČNÉHO KREDITU
  1. V případě, že výše kreditu klesne pod minimální výši kreditu, dojde u cloud hostingové služby a u cloud serverové služby v první (1.) kalendářní den následující po dni, kdy výše kreditu klesla na nebo pod minimální výši kreditu, k automatickému omezení služby tím způsobem, že službu nebude možné ze strany uživatele využívat. Po doplnění (uhrazení) kreditu uživatelem nad částku minimální výši kreditu, tedy po uhrazení kreditu uživatelem alespoň v takové výši, aby výše kreditu dostačovala na odměnu poskytovatele za zajišťování služby po dobu jednoho (1) dne, dojde k obnovení služby.
  2. V případě, že výše kreditu klesne pod minimální výši kreditu a ten není uživatelem doplněn (zaplacen), dojde u cloud hostingové služby a u cloud serverové služby sedmý (7) kalendářní den následující po dni, kdy omezení služby dle čl. 12.1 obchodních podmínek, k automatickému smazání dat uložených v rámci služby uživatelem, což bere uživatel na vědomí a souhlasí s tím.
  3. V případě, že kredit nebude u cloud hostingové služby a u cloud serverové služby zcela vyčerpán, ale klesne pod minimální výši kreditu, bude kredit na výzvu uživatele poskytovatelem uživateli vrácen, a to za podmínek stanovených v čl. 10.8 obchodních podmínek.
  4. V případě, že výše kreditu klesne pod minimální výši kreditu u služeb souvisejících s doménovými jmény či u služeb zprostředkování SSL certifikátů poskytovatelem, nebudou takové služby poskytovatelem poskytnuty (nedojde k prodloužení registrace doménového jména, nedojde k prodloužení SSL certifikátu), což bere uživatel na vědomí a souhlasí s tím.
  5. Uživatel bere na vědomí, že nemusí být poskytovatelem upozorňován na nedostatečný kredit či na skutečnost, že byla dosažena minimální výše kreditu.
 13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY VZNIKLÉ UŽIVATELI
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku. Není-li požadavek uživatele vyřešen postupem podle čl. 6 obchodních podmínek, uplatňuje uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 17.8) (reklamace). Další podrobnosti o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady služeb sdělí poskytovatel uživateli při zprovoznění služby.
  2. Uživatel bere na vědomí, že služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána.
  3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do uživatelského účtu nebo v důsledku užití uživatelského účtu či služby v rozporu s jejich určením.
  4. Uživatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.
  5. Není-li smluveno jinak, nenese poskytovatel odpovědnost za zálohování dat uživatelem.
  6. Smluvní strany smluvily, že poskytovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností.
  7. V případě vzniku újmy na straně uživatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o poskytování služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé uživateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné třetiny odměny poskytovatele skutečně uhrazené uživatelem podle smlouvy o poskytování služeb za předchozí rok. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla uživateli v důsledku vad plnění poskytovatele vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající jedné třetině odměny poskytovatele skutečně uhrazené uživatelem podle smlouvy o poskytování služeb za předchozí rok.
 14. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. V případě, že při poskytování služeb dochází ze strany poskytovatele ke zpracování osobních údajů ukládaných uživatelem, upravuje práva a povinnost stran smlouva o zpracování osobních údajů, jež je součástí pravidel ochrany údajů.
  7. V případě, kdy je uživatel fyzickou osobou, plní poskytovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.
 15. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.
  2. Smlouva o poskytování služeb ohledně cloud hostingových a cloud serverových služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 12 obchodních podmínek.
  3. Poskytovatel může smlouvu o poskytování služeb vypovědět v případě, že uživatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek a pravidel ochrany dat) či poruší obecně závazné právní předpisy, a to výpovědí zaslanou na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském účtu. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
  4. Poskytovatel může smlouvu o poskytování služeb vypovědět v případě, že uživatel opakovaně vznese požadavek na zvýšení maximálního celkového objemu dat uložených v rámci cloud hostingové služby dle čl. 4.6 obchodních podmínek. V takovém případě činí výpovědní doba patnáct (15) dnů a není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti uplynutí výpovědní doby.
  5. Po zániku smlouvy o poskytování služeb může poskytovatel odstranit všechna data (informace) uživatele či třetích osob uložená v rámci služby.
  6. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 15.7 obchodních podmínek. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může uživatel využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek. Odstoupí-li uživatel od smlouvy o poskytování služeb podle tohoto ustanovení, je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  7. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže mimo jiné odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (čl. 3.8).
 16. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele (adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu).
  2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem se:
   1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je uživatel podnikatelem;
   2. vylučuje použití ustanovení § 557 a § 1763 občanského zákoníku;
   3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je uživatel podnikatelem.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  4. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.
  5. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.
  6. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:
   1. Příloha č. 1 – Licenční podmínky Microsoft;
   2. Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.
  7. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  8. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@snackhost.com.

V Praze dne 1/12/2020

VSHosting s.r.o.